Avoin foorumi > Tietoa, ohjeita ja foorumin säännöt

Erun säännöt

(1/1)

samuk:
Hyväksytty jäsenkokouksessa 23.5.2015, Tampereella

ERUN SÄÄNNÖT

1. SEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA
Seuran nimi on Eru ja sen kotipaikka on Tampere.

2. SEURAN KIELI
Seuran kieli on suomi ja pöytäkirjat ja muut viralliset paperit laaditaan suomeksi.

3. SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on edistää liverooli-, rooli-, lauta- ja figuuripelien sekä näitä vastaavien tai
sivuavien alojen harrastusta. Seura pyrkii tarjoamaan tietoa ja opastusta asiasta kiinnostuneille.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestetään edellä mainittuja pelejä, muita tilaisuuksia ja
konferensseja. Seura tiedottaa alan keskeisistä tapahtumista sähköisesti sekä pyrkii muodostamalla
tarvittaessa erilaisia työryhmiä. Seura voi toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsen- ja muita
maksuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura käyttää yhteiset varat jäsenkokouksessa tai
hallituksen kokouksessa sovitulla tavalla.

4. SEURAN JÄSENISTÖ
Jäsenet maksavat kokouksessa sovitun suuruisen jäsenmaksun. Jäsenillä on äänioikeus seuran
kokouksissa, oikeus käyttää seuran välinevarastoja ja oikeus kuulua seuran sähköiselle
tiedotuskanaville. Jäseniltä perittävistä jäsen- ja muista maksuista päättää jäsenkokous. Milloin
jäsenmaksua ei ole erikseen käsitelty jäsenkokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa sen suuruus
säilyy edellisvuoden tasolla. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen voidaan
erottaa seurasta välittömästi jäsenmaksun eräpäivän umpeuduttua. Jäsen, joka on ollut
osallistumatta seuran toimintaan vuoden ajan voidaan erottaa seurasta hallituksen päätöksellä.
Kaikki jäsenet saavat erota suullisella tai kirjallisella pyynnöllä seurasta. Jäsen voidaan erottaa
seurasta vähintään kahden jäsenen aloitteesta hallituksen ääntenenemmistöllä. Uusi jäsen jonka
jäsenhakemus on lähetetty syyskuussa tai sen jälkeen ja joka ei aiemmin ole ollut seuran jäsen saa
vapautuksen jäsenmaksusta kyseisen vuoden loppuun saakka. Seuralla voi olla lisäksi
kannatus-, kunnia-, perhe- ja foorumijäseniä. Kannatus-, perhe- ja foorumijäsenellä ei peritä
jäsenmaksua eikä heillä ole jäsenen oikeuksia. Kannatus- ja perhejäsenellä on mahdollisuus saada
kirjallisella tai suullisella hakemuksella pääsyoikeudet rajatuin oikeuksin seuran sähköisille
tiedotuskanaville. Perhejäsenen on kuuluttava samaan ruokakuntaan seuran varsinaisen jäsenen
kanssa. Kunniajäsenellä on muuten jäsentä vastaavat oikeudet, mutta äänioikeus seuran kokouksissa
vain mikäli hän maksaa vapaaehtoisen jäsenmaksun. Foorumijäsenellä on mahdollisuus kuulua
rajatuin oikeuksin seuran foorumille.

5. SEURAN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Seuralla toimii hallitus, joka on jäsenkokouksen valitsema päätös- ja toimeenpanovaltainen elin.
Hallitusjäsenillä on oikeus käyttää seuran varallisuutta sekä nimeä ja myöntää tämä oikeus muille
jäsenille. Hallituksen ilman jäsenkokouksen päätöstä tekemän päätöksen voi kumota ainoastaan
jäsenkokous 2/3 ääntenenemmistöllä. Hallitusjäsenet vastaavat toimistaan ainoastaan seuraan
sitomallaan omaisuudellaan, milloin ei toisin määrätä. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi voidaan valita tarvittaessa lisäjäseniä sekä varajäseniä.
Puheenjohtajalla on kokouksissa äänioikeus. Seuralla voi olla hallituksen lisäksi toimihenkilöitä,
joiden vastuulla on seuran tietyt tehtävät. Toimihenkilöllä on puheoikeus hallituksen kokouksissa,
mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sitoutuvat virkaansa allekirjoittamalla
hallituksen muodostamisen yhteydessä virkaehdon tai vannomalla suullisen valan.

6. SEURAN KOKOUKSET
Seuralla on vuosittain sääntömääräinen kokous, joka kutsutaan koolle vuoden ensimmäisellä
puoliskolla. Kokouksessa käydään läpi edellisen vuoden asiat ja sovitaan tulevan vuoden toimista.
Seuran jäsenillä on oikeus saada haluamansa asiat käsiteltäväksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti tai
sähköpostilla hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa jokaisella
jäsenellä on äänioikeus. Kaikilla jäsenillä on oikeus kutsua koolle ylimääräinen jäsenkokous.
Tällöin henkilö on velvollinen järjestämään tilaisuuden ja ilmoittamaan kokouspäivämäärän sekä
soveliaan paikan hallitukselle sekä foorumille kirjallisesti vähintään kolme vuorokautta ennen
kokousta. Kokous on päätösvaltainen mikäli siihen osallistuu vähintään yksi hallituksen edustaja ja
kaksi jäsentä. Kokouspaikan tulee olla sellainen, että suurimmalla osalla jäseniä on mahdollisuus
päästä paikalle kohtuullisin edellytyksin.

7. SEURAN PURKAUTUMINEN
Seuran purkautumisesta päättää seuran kokous kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 3/4
ääntenenemmistöllä. Kokousten välillä on oltava vähintään yksi kuukausi. Seuran purkautuessa sen
varat on käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen
mukaisesti.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta